Voorwaarden en Privacy

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die het ProFundum Instituut (PFI) middels de website bekkenbodemonline.nl aanbiedt en maken deel uit van overeenkomsten tussen u en het
1.2 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.3 Aanvrager e-consult: een wederpartij die een verzoek tot het leveren van paramedische achtergrond-informatie over een gespecificeerd onderwerp indient bij bekkenbodemonline.nl
1.4 Aanvraag e-consult: de overeenkomst met betrekking tot het op verzoek van een Aanvraag leveren van paramedische achtergrond-informatie door bekkenbodemonline.nl aan deze Aanvrager.

2. De overeenkomst
2.1 U kunt uw vraag stellen door uw vraag in te toetsen op de daarvoor bestemde ruimte op de website van bekkenbodemonline.nl en deze vervolgens te verzenden middels de daarvoor bestemde verzendknop. Na ontvangst van uw vraag door bekkenbodemonline.nl, beoordeelt bekkenbodemonline.nl of uw vraag in behandeling wordt genomen. Indien uw vraag in behandeling wordt genomen, zal bekkenbodemonline.nl streven u hiervan binnen 1 werkdag per e-mail te berichten. Door de verzending van het bericht door bekkenbodemonline.nl waarin staat dat uw vraag in behandeling wordt genomen, komt een overeenkomst tot stand tussen u en bekkenbodemonline.nl. Op deze overeenkomst zijn de overige bepaling van deze voorwaarden van toepassing. Nadat de betaling is ontvangen op de genoemde rekening wordt de vraag zo snel mogelijk beantwoord.
2.2 bekkenbodemonline.nl. heeft het recht uw vraag niet in behandeling te nemen. In dat geval zal zij streven u hiervan binnen 7 werkdagen nadat u uw vraag heeft verzonden op de hoogte te stellen. U kunt geen aanspraak maken op vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet in behandeling nemen van uw vraag. Indien de kosten voor beantwoording van de vraag zijn voldaan terwijl bekkenbodemonline.nl deze niet in behandeling zal worden genomen, zal dit bedrag geretourneerd worden.
2.3 Nadat uw vraag in behandeling is genomen, zal bekkenbodemonline.nl. deze voorleggen aan één van de bekkenfysiotherapeutische specialisten van haar team die, gelet op zijn of haar specialisme en de inhoud van de vraag, daartoe het meest in aanmerking komt. Bekkenbodemonline.nl zal daarnaast nog anderen dan deze bekkenfysiotherapeutische specialisten kunnen inschakelen.
2.4 bekkenbodemonline.nl. geeft advies voor iedereen die op snelle wijze uitleg wil hebben over haar of zijn bekken of bekkenbodemproblematiek, een reeds gestelde diagnose of behandeling, in duidelijke taal en op strikt vertrouwelijke basis. Bekkenbodemonline.nl. stelt zelf geen diagnose, schrijft geen behandeling of recepten voor.
2.5 Naast het e-consult kunt u op www.bekkenbodemonline.nl gebruik maken van het Forum. In het Forum kunt u communiceren met anderen over uiteenlopende bekken of bekkenbodemgerelateerde onderwerpen.

3. Levering e-consult
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van paramedische achtergrond-informatie door bekkenbodemonline.nl binnen 5 werkdagen na het indienen van het verzoek tot levering. Het verzoek tot levering wordt gedaan door middel van het retourneren aan bekkenbodemonline.nl van een bevestigings-email. Na het verstrijken van deze overeengekomen termijn wordt de Aanvrager op zijn verzoek ingelicht over de vertraging mits hij bij bekkenbodemonline.nl de status van zijn vraag opvraagt.
3.2 De door bekkenbodemonline.nl opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd, behoudens overmacht, met nooit meer dan twee weken overschrijden.
3.3 Bij niet tijdige levering van de paramedische achtergrond-informatie dient de Aanvrager bekkenbodemonline.nl in gebreke te stellen en Bekkenbodemonline.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3.4 De Aanvrager is verplicht de gekochte paramedische achtergrond-informatie af te nemen op het moment waarop deze hem wordt bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.
3.5 Er zijn geen verzendkosten verbonden aan de verzending van de paramedische achtergrond-informatie. Bekkenbodemonline.nl behoudt het recht om in uitzonderlijke situaties, waarin buitengewone inspanningen van de zijde van bekkenbodemonline.nl geleverd moeten worden om het antwoord af te leveren, bij het sluiten van de overeenkomst afleverkosten afzonderlijk op te geven.

4. Gebruikersnaam en wachtwoord
4.1 Indien u uw gebruikersnaam of wachtwoord verliest, kunt u middels de website van bekkenbodemonline.nl een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord toegezonden worden. Verlies van uw gebruikersnaam is voor uw eigen risico.

5. Vergoedingen en betaling e-consult
5.1 U bent per verzonden vraag die door bekkenbodemonline.nl in behandeling wordt genomen vooraf de vergoeding verschuldigd zoals aangegeven op de website van bekkenbodemonline.nl.
5.2 Tenzij anders overeengekomen dient betaling via bank of giro te verlopen.
5.3 De aanvrager is per verzonden vraag die door bekkenbodemonline.nl in behandeling wordt genomen, de vergoeding verschuldigd zoals aangegeven op de website van bekkenbodemonline.nl en door de aanvrager gekozen in het vragenformulier.
5.4 Is de aanvrager in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Aanvrager. Deze kosten worden vastgesteld op een percentage van 15% van de vordering, met een minimum van € 20,00

6. Garantie en klachten
6.1 Bekkenbodemonline.nl garandeert dat zij al het nodige zal doen dat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de antwoorden van een zo hoog mogelijk niveau is. U dient zich echter te realiseren dat bekkenbodemonline.nl geen directe invloed heeft op de inhoud van de antwoorden van de bekkenfysiotherapeutische specialisten. De bekkenfysiotherapeutisch specialist is verantwoordelijk voor het antwoord op uw vraag.
6.2 Nadat een antwoord aan u ter beschikking is gesteld via de mail van de website van bekkenbodemonline.nl dient u zo spoedig mogelijk te controleren of het antwoord lijkt te beantwoorden aan uw vraag. Indien het betreffende antwoord niet lijkt te beantwoorden aan uw vraag, dient u bekkenbodemonline.nl hiervan uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat het antwoord aan u ter beschikking is gesteld schriftelijk op de hoogte te stellen. Voor zover uw klacht tijdig is ingediend en gegrond is, zal bekkenbodemonline.nl ervoor zorgen dat het antwoord wordt herzien.
6.3 De Aanvrager dient de paramedische achtergrond-informatie bij levering, of zo spoedig daarna als mogelijk, op juistheid en toepasselijkheid te onderzoeken. Hierbij dient de Aanvrager na te gaan of de geleverde paramedische achtergrond-informatie aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de paramedische achtergrond-informatie lijkt te beantwoorden aan de gestelde vraag, of het paramedische achtergrond-informatie betreft die op de persoonlijke omstandigheden van de Aanvrager, zoals geschetst in de vraag, is gebaseerd.
6.4 Wordt er een onjuistheid of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Aanvrager deze binnen 5 werkdagen na levering van de paramedische achtergrond-informatie aan Bekkenbodemonline.nl te melden.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Bekkenbodemonline.nl streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening. Daarom heeft bekkenbodemonline.nl de bekkenfysiotherapeutische specialisten die zij inschakelt om uw vragen te beantwoorden met grote zorg aan de hand van zware criteria geselecteerd. Desondanks kan bekkenbodemonline.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die u lijdt als gevolg van: (1.) het niet of niet tijdig verstrekken van een antwoord op uw vraag; of (2.) onjuistheid of onvolledigheid van een antwoord op uw vraag. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de aan Aanvrager verstrekte informatie kan bekkenbodemonline.nl, de gelieerde bekkenfysiotherapeuten of andere rechthebbenden van de website bekkenbodemonline.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit incomplete of foute antwoorden, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de antwoorden. De aansprakelijkheid van bekkenbodemonline.nl uit hoofde van de overeenkomst tussen u en bekkenbodemonline.nl is te allen tijde beperkt tot de door u betaalde vergoedingen.
7.2 Bekkenbodemonline.nl wijst erop dat de diensten die zij aanbiedt en de antwoorden van de bekkenfysiotherapeutisch specialisten op uw vragen niet ter vervanging (kunnen) dienen van een consult en/of persoonlijk bezoek aan een arts, bekkenfysiotherapeut of medisch specialist. De antwoorden geven slechts een mogelijke indicatie van de klachten en een mogelijke geneeswijze. Er wordt geen diagnose gesteld en worden geen recepten uitgeschreven.
7.3 Bekkenbodemonline.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste medische informatie op andere, niet Bekkenbodemonline.nl pagina’s, waarnaar wordt doorverwezen.
7.4 Bekkenbodemonline.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties die voortkomen uit de inhoud die is geplaatst door Bekkenbodemonline.nl bezoekers op het Forum.

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop bekkenbodemonline.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bekkenbodemonline.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Bekkenbodemonline.nl daaronder begrepen.
8.2 Bekkenbodemonline.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bekkenbodemonline.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bekkenbodemonline.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bekkenbodemonline.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Privacy
Bekkenbodemonline.nl zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Met betrekking tot het gebruik van uw gegevens heeft Bekkenbodemonline.nl een Privacy Policy opgesteld. Deze Privacy Policy treft u hier onder aan.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de tussen u en Bekkenbodemonline.nl is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen u en Bekkenbodemonline.nl die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en Bekkenbodemonline.nl zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Privacy Policy Bekkenbodemonline.nl
Door middel van de website van PFI (www.bekkenbodemonline.nl) kunt u bekken of bekkenbodem gerelateerde vragen stellen. Deze vragen worden beantwoord door bekkenfysiotherapeutisch specialisten uit het daartoe door bekkenbodemonline.nl geselecteerde team van bekkenfysiotherapeutisch specialisten. Bekkenbodemonline.nl houdt een dossier beschikbaar van uw vragen en de antwoorden van de bekkenfysiotherapeutisch specialisten op uw vragen. Dit dossier is met een gebruikesnaam en wachtwoord voor u en het team van de bekkenfysiotherapeutisch specialisten toegankelijk via de website van Bekkenbodemonline.nl.
Ter bescherming van uw belangen, vindt Bekkenbodemonline.nl het van belang om heldere regels te formuleren voor het gebruik van uw gegevens. Die regels zijn vastgelegd in deze privacy policy. Op de diensten van bekkenbodemonline.nl zijn de algemene voorwaarden van bekkenbodemonline.nl van toepassing.

Uw gegevens
De gegevens die bekkenbodemonline.nl gebruikt omvatten zowel algemene gegevens als gegevens die specifiek samenhangen met uw vragen en de antwoorden van de bekkenfysiotherapeutisch specialisten op uw vragen. De gegevens die u verstrekt kunnen op u betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen zullen de gegevens worden behandeld conform deze privacy policy.
Algemene gegevens zijn uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, woonplaats, geslacht en geboortedatum. Specifieke gegevens zijn de gegevens die u middels uw vraag aan Bekkenbodemonline.nl ter beschikking stelt en de gegevens met betrekking tot uw persoon of een derde in de antwoorden van de bekkenfysiotherapeutisch specialisten op uw vragen. Medische gegevens kunnen onderdeel uitmaken van de specifieke gegevens.

Doeleinden gebruik
Bekkenbodemonline.nl gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:
(a) het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Bekkenbodemonline.nl, waaronder onder meer het voor u en het panel van de medisch specialisten beschikbaar houden van uw vraag en het antwoord op uw vraag;
(b) het in het kader van de overeenkomst tussen u en Bekkenbodemonline.nl verstrekken van uw gegevens aan de bekkenfysiotherapeutisch specialisten die Bekkenbodemonline.nl inschakelt om uw vragen te beantwoorden;

Gebruik van uw gegevens
Bekkenbodemonline.nl slaat uw gegevens op in haar computersystemen en kan uw gegevens op gegevensdragers, bijvoorbeeld papier, vastleggen. Daarnaast stelt Bekkenbodemonline.nl uw gegevens ter beschikking aan de bekkenfysiotherapeutisch specialisten uit haar team.
Het gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is.
Uw gegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.
Bekkenbodemonline.nl heeft het gebruik van uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Beveiliging
Bekkenbodemonline.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau.
Bekkenbodemonline.nl controleert regelmatig of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal Bekkenbodemonline.nl direct aanvullende of vervangende maatregelen treffen.

Uw rechten
Op uw verzoek zal Bekkenbodemonline.nl u binnen uiterlijk 4 weken informeren of zij gegevens van u verwerkt. Indien Bekkenbodemonline.nl gegevens van u verwerkt, informeert Bekkenbodemonline.nl u onder meer over de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, welke gegevens over u zijn opgeslagen, de (categorieën van) ontvangers en de herkomst van uw gegevens.
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u Bekkenbodemonline.nl verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Uw rechten
Op uw verzoek zal Bekkenbodemonline.nl u binnen uiterlijk 4 weken informeren of zij gegevens van u verwerkt. Indien Bekkenbodemonline.nl gegevens van u verwerkt, informeert Bekkenbodemonline.nl u onder meer over de doeleinden van van de verwerking van uw gegevens, welke gegevens over u zijn opgeslagen, de (categorieën van) ontvangers en de herkomst van uw gegevens.Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u Bekkenbodemonline.nl verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Commerciële uitingen
Op het forum van Bekkenbodemonline.nl worden commerciële uitingen geplaatst. De advertentiecampagnes die te zien zijn in het forum, worden verzorgd door derden. Bekkenbodemonline.nl is niet verantwoordelijk voor de getoonde advertenties en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aard of het karakter van een adverteerder of advertentie.

U kunt uw verzoek als hiervoor bedoeld richten aan:
Bekkenbodemonline.nl
ProFundum Instituut
Dudokerf 4
3315 KA Dordrecht
KvK 51512688

Wijziging privacy policy
Deze privacy policy kan door Bekkenbodemonline.nl worden gewijzigd.
Op de website van Bekkenbodemonline.nl staat altijd de laatste versie van deze privacy policyHet Bekkenbodemonline.nl Forum is geen vervanging

Disclaimer forum
Het Bekkenbodemonline.nl forum is geen vervanging van een arts of bekkenfysiotherapeut: Het Bekkenbodemonline.nl Forum is niet geschikt als vervanging voor een bezoek aan uw bekkenfysiotherapeut, huisarts of specialist. Bij gezondheidsproblemen dient u te allen tijde een arts te raadplegen. U dient zich te realiseren, dat u op het forum voornamelijk in contact bent met lotgenoten en niet met artsen.

Privacy Disclaimer forum
Het Bekkenbodemonline.nl Forum is een openbaar forum, dat betekent dat iedereen hier berichten kan lezen. Plaatsen van berichten kan uitsluitend na inschrijving onder vermelding van naam en e-mailadres. Bekkenbodemonline.nl sluit dan ook iedere verantwoordelijkheid uit voor geplaatste teksten en/of uitlatingen op het forum. Bekkenbodemonline.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (medische) schade of letsel, die het gevolg is van berichten op het forum.

Forum reglement
Het is niet toegestaan om op het forum van bekkenbodemonline.nl:
– Reclame te plaatsen
– Verbaal geweld te plaatsen
– Adressen en/of telefoonnummers te plaatsen
– Spam te plaatsen
– Links naar adult pagina’s te plaatsen
– Een onderwerp meerdere keren op het forum te plaatsen
– Oproepen te plaatsen
– Je onterecht voor te doen als dokter, doctor, arts, fysiotherapeut etc.
– Commerciële links te plaatsen
– Onzinnige antwoorden te geven op een vraag

Kwetsende en/of discriminerende teksten zullen worden verwijderd. De betreffende opsteller zal van verdere toegang tot het beveiligde gedeelte van de site worden uitgesloten.